top of page

PASSOVER/PESACH SONGS

Echad Mi Yode'a
 

 1. Echad mi yode'a? Echad ani yode'aEchad Elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 2. Shnaim mi yode'a? Shnaim ani yode'a, shnei luchot habritechad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 3. Shlosha mi yode'a? Shlosha ani yode'a. Shlosha avot, shnei luchot habritechad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 4. Arba mi yode'a? arba ani yode'a, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habritechad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 5. Chamisha mi yode'a? Chamisha ani yode'a, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habritechad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 6. Shisha, mi yode'a? Shisha, ani yode'aShisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habritechad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 7. Shiv'ah mi yode'a, shiv'ah ani yode'a. shiv'ah yemei shabatah, Shisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 8. Shmonah mi yode'a, shmonah ani yode'a, shmonah yemei milah, shiv'ah yemei shabatah, Shisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habritechad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 9. Tish'ah mi yode'a, tish'ah ani yode'a. tish'ah chodshei leidah, shmonah yemei milah, shiv'ah yemei shabatah, Shisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 10. Asara mi yode'a, asara ani yode'a, asara dibraya, tish'ah chodshei leidah, shmonah yemei milah, shiv'ah yemei shabatah, Shisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 11. Achad asar mi yode'a, achad asar ani yode'a, achad asar kochvaya, asara dibraya, tish'ah chodshei leidah, shmonah yemei milah, shiv'ah yemei shabatah, Shisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 12. Shneim-asar mi yode'a, shneim-asar ani yode'a, shneim-asar shivtaya, achad asar kochvaya, asara dibraya, tish'ah chodshei leidah, shmonah yemei milah, shiv'ah yemei shabatah, Shisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamaim uva'aretz.
   

 13. Shlosha-asar mi yode'aShlosha-asar ani yode'a, Shlosha-asar midaya, shneim-asar shivtaya, achad asar kochvaya, asara dibraya, tish'ah chodshei leidah, shmonah yemei milah, shiv'ah yemei shabatah, Shisha, sidre mishna, Chamisha chumshei torah, arba imahot, Shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamaim uva'aretz.

Adir Hu
 

 • Adir hu, adir hu,

 • Chorus: Yivneh veito bekarov, Bimheirah, bimheirah, Beyameinu beka'rov.

 • Keil benei, Keil benei, Benei veit-cha beka'arov.

 • Bachur hu, gadol hu, dagul hu (chorus)

 • Hadur hu, vatik hu, zakai hu (chorus)

 • Chassid hu, tahor hu, yachid hu (chorus)

 • Kabir hu, lamud hu, melech hu (chorus)

 • Nora hu, sagiv hu, eezuz hu (chorus)

 • Podeh hu, tzadik hu, kadosh hu (chorus)

 • Rachum hu, shad-dai hu, takif hu

 • Yivneh veito bekarov, Bimheirah, bimheirah, Beyameinu beka'arov. Keil benei, Keil benei, Benei veit-cha beka'arov!

Eliyahu Hanavi

 • Eliyahu hanavi, Eliyahu hatish'bi, Eliyahu hagil'adi - Bim'herah (beyameinu) yavo eleinu, im Mashi'ach ben David.(x2)

 • Eliyahu letzarotai dai emor, mikol mish'mar oti tish'mor, levash kin'ah har'eni nifl'aot, raglecha yin'vu be'eretz hapla'ot

 • Eliyahu hanavi, hatish'bi, ha'er netivi, Eliyahu chidesh sasoni/chadesh sesoni, uvarech me'oni, Na hashev banai el eretz ha'avot

 • mizmor chadash mishmei aravot, lahem hane'em vesol hamesilah, have goalim ve'imo hatehilah, habe goalim ve'imo hatehilah

 • Eliyahu hanavi... (x2)

 • Me'afsaim na kabetz et p'zurai, vehak'valim p'tach le'asirai, Yerushalaim betach teshev, veru'ach chadashah be'artzi tenashev, veru'ach chadashah be'artzi tenashev

 • Eliyahu hanavi... (x2)

 

 

Chad Gadya

 • Chad gadya, chad gadya

 • Dezabin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata shunra viachla legadya, dizabin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Vi'ata chalba vinashach lishunra, diachla ligadya, dizabin aba, bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata chutra vihica licalba, dinashach lishunra, diachla ligadya, dizabin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata nura visaraf lichutra, dihica lichalba, dinashach lishunra, diachla ligadya, dizavin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata maya vichaba linura, disaraf lichutra, dihica lichalba, dinashach lishunra, diachla ligadya, dizabin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata tora vishata limaya, dichaba linura, disaraf lichutra, dihica lichalba, dinashach lishunra, diachla ligadya, dizabin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata hashochet vishachat litora, dishata limaya, dichaba linura, disaraf lichutra, dihica lichalba, dinashach lishunra, diachla ligadya, dizavin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata malach hamavet vishachat lishochet, dishachat litora, dishata limaya, dichaba linura, disaraf lichutra, dihica lichalba, dinashach lishunra, diachla ligadya, dizavin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

 • Viata hakodosh baruch hu, vishachat limalach hamavet, dishachat lishochet, dishachat litora, dishata limaya, dichaba linura, disaraf lichutra, dihica lichalba, dinashach lishunra, diachla ligadya, dizavin aba bitrei zuzei, chad gadya, chad gadya.

bottom of page